خدمات مشاوره و پیاده سازی پروتکل IPV6

انتخاب روش‌های گذار، طراحی و پیاده سازی و امن‌سازی شبکه IPV6 و برگزاری کارگاه‌های آموزشی

مهاجرت به IPV6

با توجه به تمام شدن آدرس‌های IPv4 و عدم امکان ارتباط مستقیم میان گره‌های منحصر به IPv4 با گره‌های منحصر به IPv6، پشتیبانی از IPv4 به پایان خواهد رسید و IPv6 جایگزین آن می‌شود. اگرچه این فرآیند ممکن است چند دهه به طول بیانجامد، اما گریز ناپذیر است. در روند مهاجرت به IPv6، این امکان ویژه وجود دارد تا در طراحی شبکه بازنگری شود و مشکلات موجود در IPV4، بدون شتابزدگی و ایجاد مشکلاتی جدید در IPV6 برطرف گردد. گروه امنیت با سرمایه‌گذاری ویژه در زمینه طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های IPv6 و استفاده از نیروهای نخبه و توانمند در این زمینه، خدمات مشاوره‌ای خود را در رابطه با انتخاب روش‌های گذار و امن‌سازی شبکه IPv6 ارایه می‌کند و با توجه به روش گذار مناسب در دوره‌های مختلف، تجهیزات موجود و سطح پشتیبانی؛ شبکه مناسب را طراحی و پیاده‌سازی کند.

 

تدوین و پیاده سازی نقشه راه مهاجرت به IPV6

شناخت معماری شبکه سازمان
بررسی خدمات ارائه شده توسط سازمان
ارزیابی شبکه سازمان برای بهره بری بیشتر از قابلیت‌های IPv6
برآورد وضعیت موجود در شبکه سازمان برای مهاجرت به IPv6
انتخاب روش مهاجرت به IPv6
ارایه معماری IPv6 و امن‌سازی آن
تدوین و اجرای طرح تفضیلی پیادهسازی IPv6
پیاده‌سازی نقشه راه IPv6

 

کارگاه‌های آموزش IPv6

کارگاه ۱ : آموزش مقدماتی IPv6 شامل شناخت کلی نسبت به چالش‌ها، فرصت‌های امنیتی و کسب و کاری ایجاد شده بوسیله پروتکل IPv6، تفاوت‌های اصلی IPv6 با IPv4 و روش‌های مهاجرت
کارگاه ۲ : آموزش حرفه‌ای IPv6 شامل جزئیات فنی و تخصصی (پیش نیاز: کارگاه ۱)
کارگاه ۳ : امنیت IPv6 شامل تشریح کامل آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدات IPv6 و راهکارهای مقابله با هر یک (پیش‌نیاز کارگاه ۱)