کارهای زیادی مانده که باید انجام دهیم

ما معتقدیم که می‌توانیم در ساختاری گروهی و هماهنگ راهکارها و محصولاتی جامع، کارامد و قابل رقابت با تکیه بر دانش بومی برای مجموعه دغدغه‌ها و نیازمندی‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات ارائه کنیم. برای تحقق این هدف، دستان شما را به گرمی می‌فشاریم و از شما برای همکاری دعوت می‌کنیم.

موقعیت‌های شغلی ما

مهم نیست قبلاً کجا کار کرده‌اید، رشته تحصیلی‌تان چیست و در کدام دانشگاه‌ تحصیل کرده‌اید. چه تازه‌کار باشید چه باتجربه؛ اگر باهوشید، دغدغه‌ها و ایده‌های بزرگی در سر دارید، قصد شروع یک کار جذاب و بلندمدت را دارید و باانگیزه‌، بلندهمت و تلاش‌گر هستید، می‌توانید به خانواده ما ملحق شوید.

 

فرم درخواست همکاری


C#

Developer
 • Directx
 • WCF, WPF
 • Thread Programming

Java

Developer
 • J2EE, J2SE
 • Thread Programming

Back-end Web

Developer
 • ASP .Net MVC, HTML, CSS, javascript

Front-end Web

Developer
 • HTML, CSS, javascript, jQuery

Android

Developer
 • Android NDK & SDK
 • Thread Programming
 • SQLite & Material Design

iOS

Developer
 • X Code
 • Swift
 • Thread Programming

RDBMS

Developer
 • MSSQL, Oracle, MySQL, Postgre
 • Query Optimization Administrator

Big Data

Developer
 • Hadoop, HBase, Hive, Spark, Pig
 • Elasticsearch, Solr

Linux C/C++

Developer
 • C++ STL Database
 • Famous Boost Libraries
 • Process Handling
 • Concurrent Programming

Data

Analyst
 • R, SQL, Scala, Python
 • Machine Learning Algorithms
 • Data Analytics

Business

Analyst
 • Best Practice Benchmarking
 • Problem Solving
 • Solution Design
 • Communication
 • Writing & Presentation
 • Project Management

Software

Architect
 • Logic & Component Design
 • Standard Design
 • Standard Documentation
 • Technology Analysis
 • Best Practice Benchmarking

PM & HRM

Specialist
 • Project Control & Management
 • Human Resource Management
 • Standard Documentation
 • Writing & Presentation
 • Communication

Erlang , Node.js and Python

Developer